Обратно УЧИЛИЩНИ СХЕМИ

УЧИЛИЩНИ СХЕМИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.05.2024 г.

Краен срок: 10.06.2024 г.

Условия за кандидатстване:

Заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в срок от 1 до 31 май (за 2024/2025 10 юни). Заявлението се подава в областната дирекция на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" може със заповед да определи допълнителни срокове за подаване на заявления за участие във всяка от схемите.

Насоки за кандидатстване:

Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" прилагат към заявлението по ал.1 - график на датите на доставки на продуктите по чл. 9, 10 и 11а от наредбата.

Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 – 4 от наредбата прилагат към заявлението по ал. 1 - график на датите на доставки на продуктите по чл. 9, 10 и 11а, съгласуван с директора на учебното заведение.

Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като заявителите получат одобрение по чл. 15, ал. 1 от наредбата и в съответствие с графика на доставките по чл. 14, ал. 4, т. 4 от наредбата, съобразен с броя на децата и учениците, които редовно посещават учебното заведение

В срок до 10 дни след издаването на акт за одобрение по ал. 1 заявителят може да извърши промяна на предоставения график по чл. 14, ал. 4, т. 4 и ал. 5, т. 6 от наредбата, като искането се предоставя в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие". Промяна на предоставения график от заявителя се извършва и при промяна на учебните дни от компетентните органи. Новият график трябва да е одобрен от директора на съответното учебно заведение.

Документи за одобрение по "Училищни схеми"

Заявление за одобрение по "Училищни схеми"

Декларация от заявител по чл. 13, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Декларация от заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Декларация по чл. 13, ал.6, от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" от учебното заведение, което е представлявано от заявител по чл.13, ал.1, т.2-4 от същата наредба

Документи за изпълнение:

ПРОДУКТИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

• Млякото и млечните продукти трябва да са произведени в обекти, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните за съответната група храни.

• Млечните продукти и млякото се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г.

• Продукти в неиндивидуални опаковки могат да се доставят и да бъдат отваряни, нарязвани или разливани само в детските градини, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните. Предоставянето на мляко и млечни продукти, доставени в неиндивидуална опаковка, става при подходящи условия чрез нарязване или разливане на индивидуални порции за всяко дете в подходящи съдове в зависимост от вида и условията на обекта за раздаване на храна.

• Броят на доставките на мляко и млечни продукти за една учебна година е не повече от 50. Най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител са прясно пастьоризирано мляко или кисело мляко, като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко. Броят на доставките на сирене и кашкавал не надвишава броя на доставките на прясно пастьоризирано мляко за съответния месец. Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица, но не повече от 10 доставки на месец.
• По схема "Училищно мляко" се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно. За една учебна година 9 от доставките трябва да са на биологично произведено прясно пастьоризирано мляко и млечни продукти, 6 от които произведени от оператори, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Доставените количества биологично произведени мляко и млечни продукти се вземат предвид при контрола за спазване по ал. 1, изречения второ и трето.“

• Когато доставчикът по схемите не е производител на мляко и млечни продукти, доставяните от него количества конвенционално и биологично произведени мляко и млечни продукти в учебните заведения се придружават от предавателно-приемателен протокол, подписан от производителя/оператора или групата/организацията на производители, призната със заповед на министъра на земеделието и храните, от когото/която са закупени, и от доставчика. Протоколът се съставя в три екземпляра, като единият остава при производителя/оператора/групата/организацията на производители, вторият е за доставчика, а третият се прилага към заявката за плащане. Протоколът е по образец на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

• Раздаваните мляко и млечни продукти не се използват за приготвяне на други ястия с добавена сол и растителна мазнина и не се включват в състава на топлинно обработени продукти.

• Биологично произведените мляко и млечни продукти трябва да са закупени или доставени от оператори, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

• Предоставят се само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, като се извършват не повече от 50 доставки за учебна година.

• Най-малко 26 от доставките на плодове и зеленчуци са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

• Количествата плодове и зеленчуци, конвенционално и биологично произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., се придружават от предавателно-приемателен протокол, подписан от земеделския стопанин/оператора или групата/организацията на производители, призната със заповед на министъра на земеделието и храните, от когото/която са закупени, и от доставчикa в случаите, когато доставчикът не доставя продукти собствено производство. Протоколът се съставя в три екземпляра, като единият остава при земеделския стопанин/ оператора/групата/организацията на производители, вторият е за доставчика, а третият се прилага към заявката за плащане. Протоколът е по образец на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

• Забранява се предоставянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци.

• Плодовете и зеленчуците се съхраняват, почистват, измиват, опаковат и доставят от обекти, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните.

• Плодовете и зеленчуците се предоставят под формата на порции за всяко дете или ученик с тегло съгласно приложение № 2 от наредбата, почистени и опаковани във вид, посочен в същото приложение. Допуска се отклонение в теглото на плодовете и зеленчуците до +/- 20 на сто.

• По Схема "Училищен плод" се предоставят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно. За една учебна година 9 от доставките са на биологично произведени плодове и/или зеленчуци, 6 от които произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Доставените количества биологично произведени плодове и зеленчуци се вземат предвид при контрола за спазване на изискването по ал. 1, изречение второ.

• От общия брой доставки за една учебна година съгласно ал. 1 до четири доставки са на малини/боровинки.

• Плодовете и зеленчуците по схема "Училищен плод" се предоставят в деня на доставката отделно от основните хранения и не могат да се използват за приготвяне на ястия.

• Плодовете и зеленчуците се предоставят се само на включени в групата деца или ученици в класа, които отговарят на изискванията на чл. 8 от наредбата. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци се разпределят между присъстващите деца и ученици.

• Плодовете и зеленчуците се предоставят на децата и учениците равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица, но не повече от 10 доставки на месец.

• Предоставяните по схемата конвенционално произведени плодове и зеленчуци следва да бъдат придружени със сертификат за съответствие на качеството съгласно Наредба № 16 от 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издаден на името на земеделския стопанин, произвел плодовете и зеленчуците, или на името на доставчика.

• Биологично произведените плодове и зеленчуци трябва да са доставени от оператори, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

ПЧЕЛЕН МЕД

Предоставянето на пчелен мед на децата и учениците е задължителна съпътстваща мярка и се изпълнява от доставчиците по схемите и трябва да отговаря на следните изисквания:
• Да е произведен на територията на Европейския съюз съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004;

• Да е биологично произведен и да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2023 г. (ДВ, бр. 4 от 2023 г.);

•  Да се доставя от обекти, регистрирани по чл. 23 от Закона за храните за съответната група храни.

• Да е закупен или доставян от оператори, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

• Пчелният мед трябва да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост.  Допустимото количество, разпределяно по схемата, е от 12 до 15 грама на ден за дете.

• Одобрените доставчици прилагат като съпътстваща мярка предоставяне на пчелен мед на децата и учениците най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година.

• Пчелният мед се доставя в учебните заведения съгласно предварително изготвен график на доставките. Графикът се съгласува с директора на учебното заведение.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Одобрените заявители по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" подават в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по тяхното седалище заявки за плащане – на хартиен и електронен носител, от 1-во до 10-о число на месеца, следващ отчетния период. Когато последните един или два дни са почивни, срокът за подаване на заявки за плащане изтича след първия работен ден, следващ почивните дни. Отчетният период не трябва да е по-малък от един месец и не трябва да надхвърля 3 месеца. Не се налагат санкции, когато заявките за плащане са подадени от 1-во до 10-о число на третия месец след изтичане на отчетния период.

 

Документи за плащане по "Училищни схеми"

Заявка за плащане

Приемно-предавателен протокол за закупени продукти

Приемно-предавателен протокол при доставяне на продукти

Методика и цени

МЕТОДИКА ЗА СТАНДАРТНИ ТАБЛИЦИ ЗА ЕДИНИЧНИ РАЗХОДИ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2023/2024 ДО УЧЕБНАТА 2028/2029 ГОДИНА

Стандартни таблици валидни за учебната 2023/2024 г.

Стандартна таблица за единични цени на плодове и зеленчуци биологично и конвенционално произведени, валидни за учебната 2023/2024 г.

Стандартна таблица за единични цени на мляко и млечени продукти конвенционално и биологично произведени, валидни за учебната 2023/2024 г.

Стандартна таблица за единични цени на биологично произведен пчелен мед, валидни за учебната 2023/2024 г.

МЕТОДИКА ЗА СТАНДАРТНИ ТАБЛИЦИ ЗА ЕДНИЧНИ РАЗХОДИ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 ДО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Стандартни таблици валидни за периода от 01.02.2023 г. до края на учебната 2022/2023 г.

Стандартна таблица за единични цени на плодове и зеленчуци биологично и конвенционално произведени, валидни за периода от 01.02.2023 г. до края на учебната 2022/2023 г.

Стандартна таблица за единични цени на мляко и млечени продукти конвенционално и биологично произведени, валидни за периода от 01.02.2023 г. до края на учебната 2022/2023 г.

Стандартна таблица за единични цени на биологично произведен пчелен мед, валидни за периода от 01.02.2023 г. до края на учебната 2022/2023 г.

Стандартни таблици валидни за периода от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г.

Стандартна таблица за единични цени на плодове и зеленчуци биологично и конвенционално произведени, валидни за периода от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г.

Стандартна таблица за единични цени на мляко и млечени продукти конвенционално и биологично произведени, валидни за периода от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г.

Стандартна таблица за единични цени на биологично произведен пчелен мед, валидни за периода от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г.

Актове за одобрение за учебната 2023/2024 г.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2023/2024 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО СХЕМА УЧИЛИЩНО МЛЯКО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2023/2024 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2