Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ” ПРЕЗ 2023 Г. - изменение

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ” ПРЕЗ 2023 Г. - изменение

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Целта на помощта е насърчаване на малки и средни предприятия от първичното селскостопанско производство (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани) и от преработка на селскостопански продукти за покриване на разходите, свързани с участие в изложения.

Участието в изложенията цели популяризиране постиженията и възможностите на селскостопански животни, култури и преработени земеделски продукти, показване на достиженията в селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите в рамките на мероприятията.

Достъп до помощта имат онези бенефициери, които спазват развъдна програма за дадена порода,  бенефициери, които отглеждат земеделски култури и бенефициери ангажирани в сектора на преработката на земеделски продукти.

Фермери, които не са регистрирани земеделски стопани, а притежават определен брой животни от дадена порода (каквото е изискването по схемата) и гледат животни от дадена порода като хоби нямат достъп до помощта.          

Всички регистрирани земеделски стопани, които развъждат чистопородни животни имат достъп до помощта. Регистрираният земеделски стопанин е длъжен да притежава зоотехнически сертификат или сертификат за произход или идентификационен документ (паспорт), доказващ породната принадлежност на животните. Ако регистриран земеделски стопанин притежава сертификат за произход, доказващ породна принадлежност на животните към дадена порода, то той има право на помощта.

Предвид това, схемата е в съответствие с чл. 24, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2022/2472.

 

IV. Срокове на кандидатстване

1. Срок на кандидатстване и сключване на договора за помощта от страна на развъдните организации или други организации: до 60 дни след утвърждаване на индивидуален финансов ресурс от УС на Фонда.

2. Срокът за изплащане на средствата е: до 10 работни дни след окончателното сключване на договора от страна на ДФ „Земеделие”.