Обратно 11,5 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014 – 2020

11,5 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014 – 2020

ПРСР и ПМДР / 29.04.2022
11,5 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014 – 2020

     Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 11,5 млн. лв. (11 539 125,20 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 7 до 27 април 2022 г. Подпомагане получават 68 бенефициери по 70 проекта като разпределението по мерки е, както следва:
- по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 716 845,18 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 51 496,21 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 664 574,98 лв. по 6 проекта;
- по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 390 752,16 лв. по 1 проект;
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 3 180 041,15 лв. по 10 проекта;
- по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 177 208,14 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 1 470 944,15 лв. по 23 проекта;
- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 887 263,23 лв. по 23 проекта.
     ДФ „Земеделие“ изплати и 7 024 925,40 лв. разходи за данък добавена стойност (ДДС), във връзка с подадени искания за авансово или окончателно плащане на общински проекти по ПРСР 2014 – 2020 г. Тези средства са от националния бюджет и плащанията са възможни след обнародването в Държавен вестник на Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Постановление № 45 от 07.04.2022 г. на Министерския съвет.