Обратно 21 проекта получават близо 6,4 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

21 проекта получават близо 6,4 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 10.02.2022
21 проекта получават близо 6,4 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 6,4 млн. лв. (6 351 660,06 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) за периода от 03.02.2022 г. до 09.02.2022 г. Подпомагане получават 21 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:
- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 308 300,46 лв. по един проект;
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 126 920,50 лв. по 4 проекта;
- по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 1 196 492,19 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 219 926,68 лв. по два проекта;
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 3 935 198,21 лв. по 5 проекта;
- по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са наредени 56 662,95 лв. по един проект;
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 488 994,02 лв. по 5 проекта;
- по мярка 20 „Техническа помощ“ са изплатени 19 165,05 лв. по един проект.