Обратно Бенефициери получават над 2 млн. лв. за проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.

Бенефициери получават над 2 млн. лв. за проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.

ПРСР и ПМДР / 20.01.2022
Бенефициери получават над 2 млн. лв. за проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.

      Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане над 2 млн. лв. (2 075 364,05 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 13 до19 януари 2022 г. Подпомагане получават 17 бенефициери. Разпределението по мерки е, както следва:
- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 058 928,69 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” са наредени 102 290,40 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 536 152,82 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са наредени 92 236,05 лв. по един проект;
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 244 129,87 лв. по 6 проекта;
- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 41 626,22 лв. по 3 проекта.