Обратно Брояч показва изплатените средства по ПРСР на сайта на ДФЗ

Брояч показва изплатените средства по ПРСР на сайта на ДФЗ

ПРСР и ПМДР / 18.08.2022
Брояч показва изплатените средства по ПРСР на сайта на ДФЗ

ДФЗ напомня на бенефициерите, които са изпълнили инвестициите си, да заявяват своевременно искане за плащане

    Брояч показващ изплатените средства по Програмата за развитите на селските райони (ПРСР 2014-2020) е новата функционалност на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Той е публикуван на началната интернет страница на Фонда в горния десен ъгъл. Броячът отчита преведените средства към бенефициери от началото на 2022 г. до момента, като изключва изплатените средствата по мерките от ПРСР, администрирани от Директните плащания, а именно: мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“, мярка 12 „Плащания по НАТУРА-2000 и рамкова директива за водите“, мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения и мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

    Припомняме, че на сайта на ДФЗ вече има брояч, който отчиташе изплатените средства по директните плащания за Кампания 2021 и ще отчита тези за Кампания 2022.

    За своевременно изплащане на средства по ПРСР 2014-2020 г., ДФ „Земеделие“ препоръчва на бенефициерите след изпълнение на инвестицията по договорите с Фонда, да не изчакват крайните срокове, а да заявяват плащанията своевременно. Така при установени несъответствия при обработката на документите за плащане ще има необходимото време за тяхното отстраняване и бенефициерите ще могат безпрепятствено да получат своите средства.

   За улеснение на бенефициерите и осигуряване на ефективно техническо и финансово изпълнение на договорите им на сайта на ДФ „Земеделие“ са публикувани „Препоръки за правилно отчитане на одобрени проекти, подаване на заявка за плащане и спазване на задължения след сключване на договора и в периода на мониторинг“. На страницата на ДФЗ може да бъде намерено и „Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ“.