Обратно ДФ „Земеделие“ изплати над 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

ДФ „Земеделие“ изплати над 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 18.05.2022
ДФ „Земеделие“ изплати над 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 2 044 351,09 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На 44 бенефициери са преведени 1 628 511,94 лв. по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност” от ПМДР 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска, за да осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовните дейности.
    116 493,39 лв. са изплатени на публичен бенефициер по Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ "Несебър – Месемврия". Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на аванс за изграждане на детска площадка с подходящо озеленяване и осветление на съпътстващата я инфраструктура в град Обзор.
    Изплатени са 99 610,53 лв. на бенефициер по Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за създаване на цех за екосъобразно производство и съхранение на сух лед. Сухият лед ще бъде използван за охлаждане на витрини, за съхранение на рибни продукти и аквакултури, а също и за тяхното транспортиране. С реализирането на проекта ще се създадат условия за назначаване на допълнителен персонал, което ще допринесе за развитие на морската икономиката на територията на МИРГ.
    93 491 лв. са преведени на публичен бенефициер по Мярка 7.2 “ Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат". Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за обучение на доброволци, които да провеждат акции, свързани с намаляване на замърсяването на водните обекти и намаляване и превенция на бракониерството на територията.
     На бенефициер по Мярка 3 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ "Самоков" са изплатени 53 080,63 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за закупуване на хладилен бус за обслужване на магазинната мрежа, собственост на бенефициера. Хладилният бус ще осъществява разнос на замразени храни, меса и риба между магазините на фирмата.
     53 163,60 лв. са преведени на бенефициер по подмярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за извършване на пазарно проучване с цел откриването на нови пазарни ниши за разширяване пласмента на продуктите от риболов и аквакултури, както и извършване на обзор на изложенията, провеждани с тази цел.