Обратно ДФ „Земеделие“ изплати над 750 хил. лева по Програмата за морско дело и рибарство

ДФ „Земеделие“ изплати над 750 хил. лева по Програмата за морско дело и рибарство

ПРСР и ПМДР / 17.02.2022
ДФ „Земеделие“ изплати над 750 хил. лева по Програмата за морско дело и рибарство

     ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция (ДФЗ–РА) изплати на шест бенефициери над 750 хил. лв. (751 292 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020).

    Три местни инициативни групи получиха 476 428 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на аванси за финансиране на текущите разходи на групите за 2022 г. по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от ПМДР 2014-2020 г. Чрез Стратегиите си за развитие местните инициативни рибарски групи подпомагат изпълнението на основните цели и приоритети на ПМДР 2014-2020 г., а именно конкурентоспособно развитие на рибарските области, посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура.

    182 691 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор Рибарство“ от Стратегията на МИРГ Пазарджик. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на минифабрика за производство на фуражи за риби и аквакултури. По проекта са изградени склад и цех за фураж. Инвестицията цели повишаването на производителността и качеството на отглежданите аквакултури.

     ДФ „Земеделие“ преведе 58 440 лв. на бенефициер по мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“ от Стратегията на МИРГ Пазарджик. Подпомагането се отпуска за организиране на "Автокино Риболовец" с 10-дневно безплатно автокино за 50 автомобила. Преди всяка от прожекциите са излъчвани по минимум 3 рекламни клипа на туристически обекти за спортен риболов, риболовни бизнеси и туристически обекти от територията на МИРГ "Пазарджик".

     Разплатени са и 33 733 лв. по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение" от ПМДР 2014-2020 г. за оборудване на инспекторските автомобили на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Средствата ще бъдат разходени за апаратура, която ще се използва за отдалечено наблюдение. За целта се доставят камери с инфрачервена подсветка за дневно и нощно регистриране на събития, които изпращат в реално време изображенията към информационната система на агенцията. Използването на подобни технологии ще подобри работата на инспекторите в борбата срещу незаконния, недеклариран и неурегулиран риболов.