Обратно ДФЗ изплати над 1,8 млн. лева на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020

ДФЗ изплати над 1,8 млн. лева на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020

ПРСР и ПМДР / 06.12.2022
ДФЗ изплати над 1,8 млн. лева на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020

  Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати през ноември над 1,8 млн. лв. (1 898 362,05 лв.) на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014–2020).

  Общо 792 479,08 лв. са изплатени на двама бенефициери по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. От тях 546 135,62 лв. са за разширяване и модернизация на съществуващо аквакултурно стопанство в местност „Харитов чифлик“. В него са изградени 32 стоманобетонови басейни за отглеждане на дъгова пъстърва, като е монтирано енергийно ефективно оборудване и въведен сертифициран стандарт по ISO 45001. Реализацията на инвестицията е довела до откриване на 6 нови работни места. 246 343,46 лв. са изплатени на бенефициер за изграждане на ново рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки(садки) в язовир Зорница, Област Бургас.

  На Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са изплатени 387 024,34 лв. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 по мярка 3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска по формата на авансово плащане.

  126 487,84 лв. са преведени на бенефициер по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги". Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсация за пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури в рибовъдно стопанство „Скалица - Овчи кладенец“ попадащо в обхвата на защитена зона по „Натура 2000“ - язовир Овчарица, където плана за управление включва запазване на местообитанията на голям и малък корморан, сива чапла, розов и къдроглав пеликан.

   ДФ „Земеделие“ изплати 100 680,53 лв. безвъзмездна финансова помощ на местни инициативни рибарски групи. Тя се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2021 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.

  149 016, 37 лв. общо са изплатени на община Девин по мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията на МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат". От тях 92 734,38 лв. се отпускат за обновяване на кът за отдих “Стария пазар“, а 56 281,99 лв. са изплатени за обособяването на крайречна алея с няколко къта за отдих и наблюдение към р. Девинска.

  ДФ „Земеделие“ изплати общо 182 600 лв. на община Самоков по мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията на МИРГ "Самоков". 90 000 лв. от тях са за обновяване на площадното пространство на село Марица, община Самоков, отреден за читалище, съвет, поща, обществена организация и градинка по план. 73 200 лв. са изплатени за рехабилитация и обновяване на площадно пространство в село Райово, община Самоков. 19 400 лв. се отпускат за обновяване на площадно пространство пред кметството и читалището в с. Маджаре, община Самоков.

   По мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места“ от Стратегията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ са изплатени 86 753,89 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за дооборудване на ресторант, който предлага рибно меню и суши.

   ДФ „Земеделие“ изплати 73 320 лв. на бенефициер по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска като междинно плащане за създаването на аквакултурно стопанство в община Видин чрез използването на рециркулационна система от закрит тип за интензивно отглеждане на европейски сом. Годишно фермата ще произвежда около 67 000 кг. риба за консумация, а с реализацията на инвестиционният проект ще бъдат разкрити 3 нови работни места с тенденция за тяхното увеличаване.