Обратно ДФЗ изплати над 1 млн. лв. на седем бенефициери по ПМДР 2014-2020

ДФЗ изплати над 1 млн. лв. на седем бенефициери по ПМДР 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 11.02.2022
ДФЗ изплати над 1 млн. лв. на седем бенефициери по ПМДР 2014-2020

     ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция (ДФЗ–РА) изплати на седем бенефициери над 1 млн. лв. (1 090 686 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014–2020). Най-голямото плащане, в размер на 393 510 лв., е преведено на бенефициер, изпълняващ договор по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ПМДР 2014 – 2020 г. Инвестицията е за модернизация на съществуващо предприятие в село Слънчево, област Варна. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за закупуване и въвеждане в експлоатация на високоповдигаща складова подемна техника, мобилна стелажна система, софтуер и специализирано хладилно транспортно средство. Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на управленски и организационни системи.
   Община Самоков получи 49 329 лв. по Процедура BG14MFOP001-4.057 на МИРГ Самоков – „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“. С финансовата помощ от ЕС през септември миналата година в община Самоков беше проведен „Фестивал на рибата“. Основен акцент в концепцията на фестивала беше да съчетае на едно място бита, културата и поминъка на местното население.
     ДФ „Земеделие“ изплати още 49 950 лв. на един бенефициер, изпълняващ договор по мярка М05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за проведения също през септември 2021 г. „Воден фест на язовир Искър". Целта на мероприятието беше да подпомогне и разнообрази събитийния календар на Община Самоков. Инициативата спомогна за популяризиране на местното ни културно наследство и представи пред гражданите и гостите на Самоков възможностите за риболов, както и различни водни забавления. Фестът включваше още обучение по риболов за деца, управление на джет ски, джет сърф, лодка и флайборд. Събитието представи нов облик на района, предлагайки различни форми за отдих и туризъм.
     Четири местни инициативни рибарски групи (МИРГ) получиха 597 897 лв. авансови плащания за текущите разходи на групите през 2022 г. Финансовата помощ е преведена в изпълнение но договори по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от ПМДР 2014 – 2020. Стратегиите имат за цел да подпомогнат конкурентоспособното развитие на рибарските области при оптимално използване на местните ресурси. Основните приоритети, заложени в стратегиите, са насърчаване на икономическия растеж, създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултури, социално приобщаване, както и създаване на работни места в рибарските райони. Териториалното развитие се осъществява на принципа на публично-частното партньорството.