Обратно ДФЗ преведе близо 98 млн. лева на стопаните в необлагодетелстваните райони

ДФЗ преведе близо 98 млн. лева на стопаните в необлагодетелстваните райони

ДФЗ преведе близо 98 млн. лева на стопаните в необлагодетелстваните райони

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе 97 821 071 лева по сметките на 29 785 кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2022.

  • Подпомагане в размер на 76 468 223 лв. по 13.1 – „Компенсационни плащания в планински райони“ (НР1) получиха 20 276 производители.
  • По подмярка 13.2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ (НР2) са разплатени 20 210 836 лв. на 8 662 стопани.
  • По подмярка 13.3 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ (НР3) 847 кандидати получиха 1 142 012 лв.

   Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.

   Калкулациите по мярка 13 са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи и извършени административни проверки, в това число и спрямо данните предоставени от Министерство на земеделието по проекта на специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ за Кампания 2022. Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за Кампания 2022 г., ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения съгласно Заповед №РД 09-1319 от 02.12.2022 г. на министъра на земеделието.