Обратно До 31 януари 2023 г. животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредити

До 31 януари 2023 г. животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредити

До 31 януари 2023 г. животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредити

   Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през периода 2008-2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет (УС) на Фонда по искане на браншовите организации.

   Животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 31 януари 2023 г. От тази възможност могат да се възползват кредитополучатели с отсрочени кредити до 25 ноември 2022 г. както следва:

    • Птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.

   • Свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.

   • Животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

    Заемите, които стопаните дължат на ДФЗ, трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на Фонда най-късно до 28 април 2023 г. Средствата трябва да бъдат погасени до 27.11.2023 г. Размерът на лихвата е 2%.

   Мотивът за удължаване периода за погасяване на задълженията на стопаните е геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна. В създалата се ситуация, голяма част от фермерите изпитват остра нужда от финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен за стопанствата.

    Припомняме, че не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.