Обратно До 31 януари тютюнопроизводителите кандидатстват за de minimis

До 31 януари тютюнопроизводителите кандидатстват за de minimis

До 31 януари тютюнопроизводителите кандидатстват за de minimis

    До 31 януари 2022 г. тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще бъдат компенсирани за част от производствените разходи за отглеждане на тютюн. През 2021 г. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) разпредели по схемата бюджет от 3 млн. лв. Средствата ще се предоставят по Регламент (ЕС) № 1408/2013 от 18 декември 2013 г., изменен с Регламент (ЕС) № 316/2019.
    Подпомагат се активните тютюнопроизводители, които са реализирали продукцията си за 2020 г. и са вписани в регистъра през 2021 г. Те ще бъдат компенсирани, заради засушаването, което нанесе значителни щети върху отглежданата култура и високите цени на газа, които доведоха до повиша ване цените на торовете и препаратите.
   Помощта по схемата de minimis се предоставя за площ. Определената ставка в указанията, утвърдени от министъра на земеделието, е в размер на 120 лв./дка (1 200 лв./хектар).
    Припомняме, че заявления за подпомагане се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, както и по седалището на юридическото лице. Кандидатстването става лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.
    Допустимите за финансиране тютюнопроизводители ще получат субсидиите си до 28 февруари 2022 г.
    Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърлят левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни финансови години.
   Указанията за прилагане на държавната помощ de minimis са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.