Обратно До 31 декември стопаните предоставят дневник за извършена дневна паша по интервенция „Хуманно отношение към животните“ за Кампания 2023

До 31 декември стопаните предоставят дневник за извършена дневна паша по интервенция „Хуманно отношение към животните“ за Кампания 2023

До 31 декември стопаните предоставят дневник за извършена дневна паша по интервенция „Хуманно отношение към животните“ за Кампания 2023

   До 31 декември кандидатите, заявили за подпомагане интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) с дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“, следва да предоставят Декларация и дневник за извършена дневна паша на животните (чл. 75 от Наредба № 10 от 27.06.2023 г.). Дневникът трябва да бъде заверен от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане.
   Пашата на заявените животни по дейността се извършва в периода между 15 март и 15 ноември на годината на кандидатстване при спазване на гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ от стопанството, до не повече от 2 ЖЕ/хектар, като площите, на които се осъществява, трябва да са заявени и допустими по интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ).
   В Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена нова функционалност, която позволява на кандидатите да предоставят изискуемите документи онлайн. Документите се представят само чрез СЕУ по утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ декларация по образец. 
   Кандидатите следва да попълнят по познатия вече начин в СЕУ секция „Данни за ЖО“. Зареждат се автоматично от заявлението за подпомагане и следните подсекции:

  • „Таблица 1“ – общ брой дни извършена дневна паша за всяка заявена за подпомагане ушна мярка;
  • „Таблица 2“ – землище, в което е извършена дневната пашата съгласно предоставения дневник.  

   Данни за дни пашуване чрез придвижване с ВМС от постоянен животновъден обект до пасищен такъв не се въвеждат. Проследяването им и съответно връщането обратно в постоянния обект се проверява служебно чрез Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ.
   За улеснение на земеделските стопани е разработена Инструкция за попълване и предоставяне на документите, която е публикувана на сайта    ВАЖНО е кандидатите да знаят, че към момента е възможно само създаването и попълването на декларацията, без възможност за преминаване към автоматични проверки и краен статус. ДФЗ ще информира допълнително бенефициерите, когато бъде пусната функционалността за приключване на заявленията по подаване на „Декларация съгласно чл. 75 от Наредба № 10 от 27.06.2023 г.“.