Обратно Малките земеделски стопани получиха 10 млн. лева за Кампания 2023

Малките земеделски стопани получиха 10 млн. лева за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 10 млн. лв. ( 9 820 071 лв.) на 5 094 бенефициери, подали заявления по директните плащания за Кампания 2023. Преведените субсидии са по интервенцията „Плащания за малки земеделски стопани“ (ДЗС), включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.  За сравнение за Кампания 2022 бяха разплатени над 2 млн. лв. на 1 836 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), която действаше в стария програмен период. 
Интервенция „Плащания за малки земеделски стопани“ е опростена алтернатива за плащане на кръгли суми на земеделски стопани, която се предоставя при облекчени административни условия и е с по-голяма добавена стойност за фермерите. Финансовата подкрепа представлява годишно, необвързано с производството плащане под формата на еднократна сума, което заменя подпомагането по интервенциите за директни плащания и се заявява вместо тях. 
Право на подпомагане имат активни земеделски стопани, които са подали заявление и са допустими за подпомагане по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) за съответната кампания. За да се възползват от целевата помощ, бенефициерите са задължени да изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания и подлежат на опростена система за контрол, свързана с изискванията за спазване на предварителните условия.
Съгласно чл. 102 (2) от Регламент (ЕС) 2021/2115 за Стратегическите планове по ОСП за видовете интервенции под формата на директни плащания, държавите членки могат да планират както максимални или минимални суми, така и двете единични суми. 
Според заложените правила в Стратегическия план на България, както и съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, планираната минимална сума по интервенцията за малки земеделски стопани е левовата равностойност на 1 000 евро. В Регламент (ЕС) 2021/2115 за Стратегическите планове по ОСП е записано още, че в случай на недостиг на средства за извършване на плащанията, същите се допълват чрез преразпределение на бюджета по интервенцията за ОПДУ.