Обратно Над 1 млн. лв. са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Над 1 млн. лв. са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ПРСР и ПМДР / 21.04.2022
Над 1 млн. лв. са изплатени на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

     Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 1 032 047 лв. на 10 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
   495 131,85 лв. са преведени на бенефициер по мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на сграда и доставка и монтаж на технологично оборудване за ферма и риболюпилня за интензивно отглеждане на европейски сом в рециркулационна система.
    На Местна инициативна рибарска група Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково са изплатени 154 679,95 лв. безвъзмездна финансова помощ. Тя е под формата на аванс за финансиране на текущите разходи на групата за 2022 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.
   ДФ „Земеделие“ изплати 115 667,06 лв. на публичен бенефициер по Мярка 4 "Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Поморие“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за реконструкция на съществуващи помещения в ателиета за приложно и изящно изкуство в гр. Поморие, Община Поморие.
    80 102,01 лв. са преведени на бенефицер по Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър – Месемврия“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за проведен Фестивал "Равда - морето, рибите и рибарите", който допринася за привличането на нови посетители и туристи в рибарската територия - Равда.
    На бенефицер по Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР: Батак – Девин – Доспат“ са изплатени 58 390,74 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска.     
    Изплатени са 39 054,66 лв. на публичен бенефициер по Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР: Батак – Девин – Доспат“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска.
     39 459,61 лв. са преведени на публичен бенефициер по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 по Мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро.
     ДФ „Земеделие“ изплати 24 991 лв. на бенефициер по мярка 4.2 “Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” от Стратегията за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за онлайн платформа за популяризиране на туризма, екологията, морското, културно и историческо наследство на територията на МИРГ.
    15 181,44 лв. годишна компенсация за претърпени производствени загуби от рибоядни птици от видовете голям и малък корморан, както и сива чапла са преведени на бенефициер по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.
     4 389,44 лв. са изплатени на бенефициер по процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.