Обратно Общо 369 проекта на млади фермери и фамилни стопанства по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 преминават на следващ етап на оценка

Общо 369 проекта на млади фермери и фамилни стопанства по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 преминават на следващ етап на оценка

ПРСР и ПМДР / 06.11.2023

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 485 проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.). 
Проектните предложения са подадени чрез ИСУН 2020 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, която стартира на  1 ноември 2022 г. със срок на прием  31 януари 2023 г.
От подадени общо 485 проекта е извършена оценка за административното съответствие и допустимост на 460 проекта, като 25 проектни предложения са оттеглени от кандидатите. На следващ етап – техническа и финансова оценка, преминават 369 проекта, а недопуснати са 91 проекта. 
На интернет страницата на ДФЗ-РА са публикувани Списък с допуснатите кандидати по подмярка 6.1 и Списък с недопуснатите проекти по подмярка 6.1.  
Припомняме, че общият бюджет за приема по подмярка 6.1 е в размер на 15 500 000 млн. евро, а субсидията за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. 
Кандидатите, чиито проекти по подмярка  6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, отпадат при първия етап на оценка, ще получат уведомителни писма от ДФЗ-РА през ИСУН 2020. В едноседмичен срок след получаването им, бенефициерите могат да подадат своите възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН 2020.
След приключване на процедурата по обжалване, допустимите проектни предложения ще преминат на последващ етап на обработка. Техническата и финансова оценка ще бъде извършена само на проектните предложения, които са преминали успешно оценката за административно съответствие и допустимост. След приключване на етап техническа и финансова оценка кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за подписване на административни договори.