Обратно Одобрени са 180 проектни предложения по подмярка 4.1.2 - тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства

Одобрени са 180 проектни предложения по подмярка 4.1.2 - тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства

ПРСР и ПМДР / 10.10.2022
Одобрени са 180 проектни предложения по подмярка 4.1.2 - тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства

    Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 180 проекта, подадени от кандидати по Процедура* от подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Всички те са от приема чрез ИСУН през 2020 г.

   Общият размер на финансовата помощ за одобрените проектни предложения възлиза на 4 375 119,18 лева. Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще получат уведомителни писма за представяне на документи, необходими за сключване на договори.

    Припомняме, че подмярка 4.1.2 предоставя възможност за инвестиционна подкрепа на малки земеделски стопанства, което ще спомогне за повишаване на конкурентните им предимства. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лева, а за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лева.

   *Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.009 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.