Обратно Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021

Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021

Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021

     Готов е и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
    В Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) е визуализиран окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2021.
     Със Заповед №РД 09-150 от 25.02.2022 г. на министъра на земеделието са одобрени окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, брой 20 от 11 март 2022 г.
     Чрез личните си профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/), секция “Справки” - Декларирани парцели с разлики спрямо слой "Площи допустими за подпомагане" и слой "Физически блокове", регистрираните земеделски стопани, които са подали възражения по образец в периода 16 декември 2021 г. – 07 януари 2022 г. срещу проектните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане.
    На база данните от окончателните слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане”, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2021 заявления за подпомагане, ДФЗ – РА предстои да извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.   
      Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.
     Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 - дневен срок, до 25.03.2022 г. включително.
     Със Заповед №РД 09-157 от 01.03.2022 г. на министъра на земеделието е одобрен и слоя „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2022 г.
    Одобреният слой ПЗП е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2021 г - 31.01.2022 г. искания от физически или юридически лица и общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията.
    Данните са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2022 година и са публикувани в цифров вид на сайта на министерство на земеделието.