Обратно От 14 март започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от лозаро-винарската програма за 2022 г.

От 14 март започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от лозаро-винарската програма за 2022 г.

От 14 март започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от лозаро-винарската програма за 2022 г.

  От 14 март до 1 април 2022 г. включително, ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Предвиденият бюджет по мярката за тази година е в размер на 4 473 470,19 лева.

  По приема ще бъдат приемани и обработвани заявления за предоставяне на авансова финансова помощ за тази финансова година, които предвиждат краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовата 2023 и 2024 г., както и заявления с предвидено окончателно плащане за финансовата 2023 и 2024 година.

     Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“ - София, ул. „Гусла“ 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. С цел избягване на големи струпвания от хора, кандидатите следва предварително да си запишат час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534, като спазват стриктно записаните си часове.

   За финансова помощ по дейностите по мярката могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър, като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

     Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието до 15.10.2022 г. е в размер до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта, се предоставят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срокът на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в лева или евро с посочен ДДС.

   По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

    Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е най-успешно прилаганата мярка от Националната лозаро-винарска програма. Интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок. Прилагането й допринася за устойчивостта на конкурентоспособността и пазарната ориентация на стопанствата, защита на природните ресурси и околната среда, балансирано развитие, обновяване на производствения потенциал в лозарството, поддържане и изграждане на неговата модерна и конкурентна структура.