Обратно От 21 март започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

От 21 март започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

От 21 март започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

    От 21 март 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът ще продължи до 29 юли. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 31 август 2022 г. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда. Финансовият ресурс по помощта е 3,5 млн. лв., който е одобрен от УС на ДФЗ.
    През 2021 г. по искане на браншовите организации схемата беше пренотифицирана, като в обхвата ѝ бяха включени зърнените култури: пшеница, ечемик, царевица и маслодайни култури: слънчоглед и рапица. Бенефициери по помощта могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:
- овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;
- зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
- зеленчукови култури над 0.3 ха;
- етерично-маслени култури над 0.5 ха;
- тютюн над 0.1 ха; - зърнени култури над 3 ха;
- маслодайни култури над 3 ха.
     Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.
    Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.
    На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.
     Указания по схемата са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.