Обратно От 5 до 31 октомври животновъдите, кандидати за обвързана подкрепа, доказват продукцията си за Кампания 2022

От 5 до 31 октомври животновъдите, кандидати за обвързана подкрепа, доказват продукцията си за Кампания 2022

От 5 до 31 октомври животновъдите, кандидати за обвързана подкрепа, доказват продукцията си за Кампания 2022

   От 5 до 31 октомври 2022 г. фермерите, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2022 г., следва да докажат произведената и реализирана от тях продукция.

   Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. Това е разписано в разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

   Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми:

     •       Схема за обвързано подпомагане на млечни крави – СМлК,

     •      Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко),

    •       Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация),

     •          Схема за обвързано подпомагане за биволи – Биволи.

   За да получат субсидия, фермерите трябва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната схема. При попълване на документите кандидатите следва да използват актуалната за Кампания 2022 бланкова таблица, в съответствие с регистрацията им в ИСАК (като физическо, юридическо лице или едноличен търговец).

   Реализираните на пазара животни се удостоверяват по три схеми:

     •          Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ,

     •          Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо),

    •         Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или с комбинирана реализация).

   В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци. Документи се подават в областните  дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Образците на типовите бланки могат да се изтеглят от интернет страницата на институцията. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.

   Попълненият опис по образец се подава на електронен носител. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, с които да удостоверят реализацията на своята продукция.