Обратно Пчеларите, които произвеждат „Странджански манов мед“, получават 18 000 лв.

Пчеларите, които произвеждат „Странджански манов мед“, получават 18 000 лв.

Пчеларите, които произвеждат „Странджански манов мед“, получават 18 000 лв.

    Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди 18 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“.

    Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход и се среща единствено в района на Странджа планина. Схемата ще съдейства за съхраняване на традициите и на поминъка в региона.

    Помощта за производител е в размер на 1800 лв. с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената годишна проверка.

  Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на Министерство на земеделието.

    Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три последователни бюджетни години.