Обратно Преведени са 14 млн. лева по ПРСР 2014-2020

Преведени са 14 млн. лева по ПРСР 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 17.03.2022
Преведени са 14 млн. лева по ПРСР 2014-2020

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 14 млн. лв. (14 055 718 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). С финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 64 бенефициери ще реализират своите проекти.

   Най-голямото плащане е по публичната подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общо 3,6 млн. лв. (3 602 924 лв.) получават 11 общини.

    По най-интересните за кандидатите инвестиционни подмерки 4.1 и 4.2 са преведени общо над 5 млн. лв. От тях по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по три проекта са изплатени близо 2,6 млн. лв. (2 571 398 лв.). По подмярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са разплатени над 2,4 млн. лв. (2 428 985 лв.) по 2 проекта. По направлението са преведени 1 831 018 лв. на кандидат, който създава ново предприятие за производство на плодови и зеленчукови пюрета.

    По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 275 673 лв. по 10 проекта. Най-голямото подпомагане – от 33 490 лв. – получава животновъд, който влага средствата за закупуване на нова земеделска техника. Припомняме, че средствата от ЕС се предоставят на бенефициерите за развитие на материалните мощности в стопанствата, за въвеждане на нови технологии и опазване на околната среда.

   По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са преведени над 1,2 млн. лв. (1 242 471 лв.) за 4 проекта. Най-голямото плащане, в размер на 391 159 лв., е за реконструкцията на комплекс за производство на топло-изолационни плоскости.

   По подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ са наредени 420 961 лв. по един проект. Бенефициерът е подписал договор с ДФЗ – РА за закупуване на технологично оборудване за производство на пелети от дървесина.

    По подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ два проекта получават общо 210 713 лв. Припомняме, че мярка 9 подпомага производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти.

    По подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са наредени 277 400 лв. за общо 4 проекта.

    Местните инициативни групи (МИГ), които работят по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), получават близо 1,4 млн. лв. (1 389 873 лв.) по общо 26 проекта. Разплатени са още и над 1,6 млн. лв. (1 635 318 лв.) по мярка 20 „Техническа помощ“.