Обратно Преведени са 37,4 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2022

Преведени са 37,4 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2022

Преведени са 37,4 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2022

   Държавен фонд „Земеделие“ преведе  37,4 млн. лв. (37 424 862 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 3 553 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2022 са за кандидати, поели ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните“ („Пасторализъм“) и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“.

   Фонд „Земеделие“ стриктно спазва заложения индикативен график за превеждане на субсидиите по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2022, утвърден от изпълнителния директор Георги Тахов. Съгласно графика, подпомагането в направление  „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове“ ще бъде наредено в периода 10 май - 10 юни.

  Ставките, по които се извършва оторизацията на средствата, се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

  Агроекологичните плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена със заповед № РД-09-361 от 24.03.2023 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в „Държавен вестник“ в бр. 28 от 28.03.2023 г.

   Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. Припомняме, че 75 % от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а 25 % от националния бюджет.