Обратно Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 156 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014 - 2020

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 156 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014 - 2020

ПРСР и ПМДР / 13.01.2022
Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 156 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014 - 2020

    ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН 156 проектни предложения, подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020).
   На основание Заповед № РД09-696 от 12.07.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. беше увеличен бюджетът за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“ от 13 690 600 лева на 26 794 460 лева и за микропредприятия, които не са земеделски стопани, от 32 857 440 лева на 52 415 440 лева. Това предостави възможност за финансиране на всички допустими проектни предложения, получили не по-малко от 40 точки по критериите за подбор на предварителна оценка.
   От оценените на административно съответствие и допустимост 156 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигат 59 проекта.
    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. ДФЗ – РА ще изпрати уведомителни писма чрез ИСУН за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
   След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.