Обратно Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по общинската подмярка от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по общинската подмярка от ПРСР 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 19.01.2023
Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по общинската подмярка от ПРСР 2014-2020

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ и процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“.

   По процедура „Улици“ е извършено предварително класиране на 108 проектни предложения. От подадените 112 проекта, 4 се дублират и същите се считат за оттеглени. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ на 23.12.2022 г., проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Предварителното класиране е публикувано на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Определеният бюджет по процедурата е в размер на 68 453 000 лева.

   По процедура „Пътища“ е извършено предварително класиране на 51 проектни предложения. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Предварителното класиране е публикувано на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Определеният бюджет по процедурата е в размер на 97 790 000 лева.

   Всеки кандидат по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ и процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор.

    При извършване на предварителната оценка по двете процедури ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 г.

    Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочените процедури „Улици“ и „Пътища“, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуването на списъците с предварително класираните проекти.