Обратно Продължават плащанията за агроекология, стопаните получават още 9.6 млн. лева

Продължават плащанията за агроекология, стопаните получават още 9.6 млн. лева

Продължават плащанията за агроекология, стопаните получават още 9.6 млн. лева

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още 9,6 млн. лв. (9 622 743 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане за Кампания 2021 получават 1 350 земеделски стопани с поети ангажименти в направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” (ВПС-1) и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.

    Припомняме, че на 9 март Разплащателната агенция оторизира близо 28 млн. лв. по агроекологичната мярка. Средствата бяха разпределени между 1 985 стопани, които са поели доброволна отговорност да спазват правилата в направления „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“.

    Заедно с преведените до момента средства по отделните направления от мярка 10, общо изплатената сума за агроекология и климат за Кампания 2021 надхвърли 37 млн. лв. (37 558 285 лв.).

    Предстои да бъдат наредени и субсидиите в направление „Контрол на почвената ерозия” след приключване в цялост на административните проверки по условията за допустимост. Съгласно чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 плащанията се осъществяват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година.

    Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.