Обратно Разплащателната агенция подкрепи сектор „Рибарство“ с над 1 млн. лева по ПМДР 2014-2022

Разплащателната агенция подкрепи сектор „Рибарство“ с над 1 млн. лева по ПМДР 2014-2022

ПРСР и ПМДР / 26.07.2022
Разплащателната агенция подкрепи сектор „Рибарство“ с над 1 млн. лева по ПМДР 2014-2022

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати от началото на юли общо 1 166 157 лв. по 15 проекта, договорени по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020.

   Най-голямата финансова помощ, в размер на 606 158 лв., е преведена на частен бенефициер по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Европейските средства са договорени за изграждане на цех за преработка на миди и рапани, в който са осигурени и нови работни места.

    Други пет плащанията са наредени също на частни бенефициери, но с проекти, които са част от утвърдените от Министерство на земеделието Стратегии за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ).

   Кандидат по мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“ получава 74 625 лв. С безвъзмездната помощ от ЕС ще бъде закупено специализирано оборудване за професионално почистване със сух лед. Инвестицията ще даде възможност за отваряне на нови работни места и ще допринесе за повишаване квалификацията на заетите служители.

    Бенефициер по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности” от ПМДР 2014-2020 получи 55 800 лв. Средства ще бъдат оползотворени за подобряване състоянието на морската среда в акваторията на територията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Те са насочени за събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди, както и за проведени обучения и информационни кампании.

    ДФЗ изплати по проект от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“ 54 976 лв. Финансовата помощ е по мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“. С финансовата подкрепа са организирани 3 кулинарни фестивала, на които бяха представени народни обичаи, свързани с приготвяне на традиционни ястия от морски и рибни продукти. Рецептите за специалитетите, както и информация за местните рибни ресурси са описани в регионален пътеводител „Рибар и кулинар“.

    ДФ „Земеделие“ изплати още 47 321 лв. на бенефициер по мярка 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“. Средствата са отпуснати за провеждане на обучения за водачи на кораб, водолази, курс за водни спасители, както и за изработка на каталог „Символи на историческото, природното и морско културно наследство на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик”.

   41 390 лв. получи бенефициер по мярка 4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. Проектът е насочен към дейности за проучване на традиции, обичаи и занаяти в кв. Крайморие. Със средствата ще бъде закупена мобилна сглобяема сцена, зрителски седалки и професионално озвучаване за местното читалище за провеждане на регионални и национални мероприятия (фестивали, събори, концерти и др.).

     ДФ „Земеделие“ изплати 285 887 лв. безвъзмездна финансова помощ на деветте местни инициативни рибарски групи. Подпомагането е отпуснато под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2022 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от ПМДР 2014-2020. Чрез Стратегиите си за развитие Местните инициативни рибарски групи подпомагат изпълнението на основните цели и приоритети на ПМДР 2014-2020 г., а именно конкурентоспособно развитие на рибарските области посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултури.