Обратно С 1 млн. лв. се компенсират стопаните за унищожени животни и пчелни семейства

С 1 млн. лв. се компенсират стопаните за унищожени животни и пчелни семейства

С 1 млн. лв. се компенсират стопаните за унищожени животни и пчелни семейства

    Животновъдите и пчеларите ще бъдат обезщетени с 1 млн. лв. чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“.
   Финансовият ресурс беше утвърден на проведеното редовно заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, горски пожари, възникнали по естествен път и др. През 2021 г. обхватът на схемата беше разширен и към неблагоприятните събития беше добавена тежката суша.
    Земеделските стопани могат да се компенсират за щети, причинени от природни бедствия до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории, в т.ч. отводки (пчелни семейства), както и на унищожени пчелни кошери на базата на данни от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД, а щети от тежка суша могат да се компенсират до 80%.
    62 367 лв. от разпределения бюджет са предвидени за компенсиране на щети, възникнали вследствие на наводнения и свлачища през 2021 г. С тези средства ще бъдат подпомогнати стопаните, засегнати от наводнения, унищожили овце, пчелни семейства и кошери в област Благоевград, Хасково и София-град, както и свлачища и наводнения, в резултат на които са унищожени пчелни семейства в област Търговище. На финансиране подлежат земеделски стопани от изброените области, които притежават констативни протоколи за унищожени животни, пчелни семейства и кошери.
     Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието, да изготвят указания за предоставяне на помощта.