Обратно Само за седмица ДФЗ преведе 35,5 млн. лева по ПРСР 2014-2020

Само за седмица ДФЗ преведе 35,5 млн. лева по ПРСР 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 15.12.2023
Само за седмица ДФЗ преведе 35,5 млн. лева по ПРСР 2014-2020

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) нареди за плащане близо 35,5 млн. лв. (35 464 363 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) само за една седмица. Подпомагане получиха 112 бенефицери, като разпределението по мерки е както следва:
     -    по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 8 999 879 лв. по 36 проекта;
     -    по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 34 036 лв. по 3 проект;
     -    по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 5 851 192 лв. по 11 проекта;
     -    по подмярка  6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 556 146 лв. по  4 проекта;
-    по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 12 880 589 лв. по 12 проекта;
     -    по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са наредени 573 618 лв. по  един проект;
     -    по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени 989 859 лв. по един проекта;
     -    по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ са наредени 404 137 лв. по един проект;
     -    по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности-малки пилотни проекти" са наредени 15 980 лв. по  един проект;
     -    по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са оторизирани 2 080 101 лв. по 29 проекта;
     -    по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени 185 523 лв. по един проекта;
     -    по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 254 322 лв. по 10 проекта. 
     -    по мярка 20 „Техническа помощ“  са преведени 2 638 981 лв. по 2 проекта.