Обратно Сектор „Рибарство и аквакултури“ получи подкрепа от 4,2 млн. лева за нови инвестиции

Сектор „Рибарство и аквакултури“ получи подкрепа от 4,2 млн. лева за нови инвестиции

ПРСР и ПМДР / 05.04.2024
Сектор „Рибарство и аквакултури“ получи подкрепа от 4,2 млн. лева за нови инвестиции

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 4,2 млн. лв. (  4 179 917 лв.) на 24 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). По сметките на 12 кандидати, които изпълняват публични проекти, са преведени 2 546 247 лв. По още 12 договора, които се реализират от частни кандидати, са наредени 1 633 670 лв. 
   Най-голямо плащане, насочено за изпълнение на общинските инвестиции, в размер на 344 037 лв., е оторизирано на Община Варна. Проектът е по мярка 2.1.1 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. С подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) кандидатът изгражда образователно-информационен център и зона за спорт в рибарско селище „Карантината“.
   На Община Бургас са преведени 239 693 лв. по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. Субсидията е насочена за изграждане на защитена лодкостоянка в кв. „Сарафово“, гр. Бургас.
   Друг публичен проект, по който са изплатени 200 626 лв., е на Община Поморие. Местната власт изпълнява договор по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на  МИРГ „Поморие“.    Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за ремонтно-възстановителни дейности на сградата на „Музей на солта“ в гр. Поморие и прилежащата солна инфраструктура.
   ДФЗ изплати 194 265 лв. на Община Шабла по мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“. Финансовата помощ се отпуска за изграждане на Рибарско селище в с. Крапец, където риболовът е традиционен поминък за населението, а за голяма част от него и единствен начин за препитание. 
   На Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са оторизирани общо 1 158 936 лв. за изпълнението на три проекта по ПМДР 2014-2020. По най-големия като инвестиционна стойност проект са изплатени 493 288 лв. Финансирането е по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“. Средствата ще бъдат разходени за изработката и поставянето на марки върху рибарските уреди, мрежи и пособия, които се използват от лицата с разрешителни за извършване на стопански риболов на територията на Република България.