Обратно Сектор „Рибарство“ получи подкрепа от 780 хил. лв. по ПМДР 2014-2020

Сектор „Рибарство“ получи подкрепа от 780 хил. лв. по ПМДР 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 22.03.2022
Сектор „Рибарство“ получи подкрепа от 780 хил. лв. по ПМДР 2014-2020

     Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати близо 780 хил. лв. (779 575 лв.) на 6 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020).

    Плащания на обща стойност от 329 775 лв. са преведени на двама бенефициери на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ). Проектите са в изпълнение на мерките от техните стратегиите и са насочени към насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, както и създаването на работни места в рибарските райони.

    ДФ „Земеделие“ изплати 155 995 лв. на бенефициер по мярка 1 “ Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор”. Безвъзмездната помощ от ЕС се отпуска за оборудване на пристанище.

     Една от деветте одобрени местни рибарски групи получава 181 963 лв. по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от ПМДР 2014-2020. Финансовата подкрепа представлява авансово плащане, с което се финансират текущите разходи на групата за 2022 година.

     Средства в размер на 111 845 лв. са преведени на кандидат с договор по мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от ПМДР 2014-2020. С реализацията на проекта съществуващото рибно стопанство ще отглежда по-големи количества зарибителен материал и ще увеличи производството на дъгова пъстърва до 55 т годишно.