Обратно Стопаните получиха доплащане от 9 млн. лева по мярка 10 от ПРСР 2014-2020

Стопаните получиха доплащане от 9 млн. лева по мярка 10 от ПРСР 2014-2020

Стопаните получиха доплащане от 9 млн. лева по мярка 10 от ПРСР 2014-2020

   Сумата от близо 9 млн. лв. (8 892 155 лв.) постъпи по сметките на земеделските стопани, поели ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. Преведените средствата са за Кампания 2022 и се разпределят между 2 356 фермери. 
   След обнародване на новите ставки, по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, бяха наредени близо 7 млн. лв. (6 866 664 лв.) на 573 земеделци. По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ 1 766 животновъди получиха доплащане в размер над 1, 5 млн. лв. (1 555 262 лв.).  
    Ставките, по които се отпуска помощта в двете направления са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Техният размер е разписан в изменението на Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020г., обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 51 от 13 юни 2023г.
   Припомняме, че в края на март тази година Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 37,4 млн. лв. на 3 553 земеделски стопани. Тогава бяха разплатени компенсаторните плащания на кандидати, поели ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните“ („Пасторализъм“) и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“. 
   С настоящето плащане общо преведените средства по мярка 10 за Кампания 2022 възлизат на общо 46, 3 млн. лв. 
   Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. Припомняме, че 75 % от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а 25 % от националния бюджет.