Обратно Удължава се срокът за подаване на заявления по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Удължава се срокът за подаване на заявления по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира кандидатите за предоставяне на финансова помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“, че до 30 ноември 2023 г. се удължава срокът на приема, съгласно изменение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година (ДВ, бр. 80 от 2023 г.). 
Със изменението на Наредбата се отменя една от допустимите дейности по интервенцията, а именно „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“.
Припомняме, че кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ)  на ДФЗ с квалифициран електронен подпис (КЕП).
На следният адрес https://seu.dfz.bg/drupal/ са публикувани инструкции за попълване и подаване на заявление за подпомагане по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“.