Обратно Земеделски стопани получиха над 58 млн. лева по НАТУРА 2000

Земеделски стопани получиха над 58 млн. лева по НАТУРА 2000

Земеделски стопани получиха над 58 млн. лева по НАТУРА 2000

    Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) преведе 58 885 707 лв. по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2022. Средствата са наредени по банковите сметки на 12 759 земеделски стопани.

   През тази кампания се подпомагат значително повече стопани, като и изплатената сума към тях е по-голяма. За сравнение за Кампания 2021 подпомагане по мярка 12 получиха 11 417 стопани на обща стойност 53,8 млн. лв., а през Кампания 2020 общата оторизирана сума бе 45,3 млн. лева.

    По мярка 12 се подпомагат фермери, чиито земи попадат в обявените защитени зони от Натура 2000, които към момента са 292. Статутът им е регламентиран по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и с обнародвани заповеди в „Държавен вестник“ на министъра на околната среда и водите.

     Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ, като за Кампания 2022 нивата на подпомагане са посочени в Приложение № 1б към чл. 7, ал. 4 на Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 "плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, следствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони.