Обратно Земеделските стопани ще получат 100 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2023 г.

Земеделските стопани ще получат 100 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2023 г.

Земеделските стопани ще получат 100 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2023 г.

   Земеделските стопани ще получат през 2023 г. до 100 млн. лева по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство". Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата за 2023 г.
   Припомняме, че Европейската комисия нотифицира удължаване срока на прилагане на помощта до 31.12.2023 г., като годишният бюджет по схемата е до 100 млн. лв. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.
   Срокът за подаване на заявления за държавната помощ за 2023 г. се предвижда да бъде в периода от 28.08.2023 г. до 20.09.2023 г. и се определя със заповед на министъра на земеделието и храните. 
Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от фактурите за закупено гориво през 2022 г. След приема на документи се извършват проверки на фактурите от страна на Националната агенция за приходите (НАП). Помощта се изплаща на земеделските стопани от Агенция „Митници“ чрез Държавен фонд „Земеделие“.
   Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под формата на намаление на акцизната ставка на газьола (дизелово гориво), използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. На земеделския стопанин се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ.
   Право на финансова подкрепа по схемата имат всички земеделски стопани вписани в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители и следва да имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за стопанските 2021/2022 г. и 2022/2023 г. Също така, земеделските стопани следва да имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за 2022 г. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
   Интересът към държавната помощ за отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства с всяка изминала година. За кампания 2016 са били подпомогнати 6 716 фермери, за кампания 2017 финансиране са получили 8 250 стопани, за кампания 2018 – те са били 9 597, за кампания 2019 подпомагане са получили 10 734 стопани, за кампания 2020 са 11 634 земеделски производители, за кампания 2021 финансиране са получили 12 214 стопани, а за кампания 2022 подпомагане са получили 13 665 стопани. От началото на прилагането на схемата до настоящия момент на земеделските стопани са изплатени общо над 616 млн. лева.
   Указанията за прилагане на схемата и образците на документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните.