Обратно BG-RRP-6.006 - Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци“, в т.ч. най-вече на тези земеделски стопанства, които са засегнати от последиците от пандемията SARS-CoV-2. Ще се стимулира създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 24.10.2023 г.

Краен срок: 22.12.2023 г.

Условия за кандидатстване:

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя на:
а) земеделски стопани;
б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и храните.

Насоки за кандидатстване:

Доклад, Заповед, Таблица първо обществено обсъждане, Таблица второ обществено обсъждане.
 

Документи за кандидатстване:

Приложения към Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение:

Приложения, Декларации, Общи условия и др.