Обратно Рибарските общности получиха над 1,1 млн. лева за модернизация на читалища и инфраструктура

Рибарските общности получиха над 1,1 млн. лева за модернизация на читалища и инфраструктура

ПРСР и ПМДР / 14.09.2023
 Рибарските общности получиха над 1,1 млн. лева за модернизация на читалища и инфраструктура

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 1,1 млн. лв. (1 123 493  лв.) на 8 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). По сметките на 7 кандидати, които изпълняват публични проекти, са преведени 764 138 лв. По другия договор, които се реализира от частен кандидат, са наредени 359 493 лв.
   На Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Пазарджик са оторизирани общо 124 313 лв. по 4 проекта. Три от тях, по които са преведени 91 091 лв., са по мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Пазарджик. Със средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство се обновяват три читалища на територията на община Пазарджик. Модернизират се сградите на читалище „Пробуда – 1930“ в с. Главиница, на читалище „Просвета – 1929“ в с. Мало Конаре и на читалище „Просвета – 1947“ в с. Мирянци. Четвъртият проект, по който се изгражда детски кът в с. Ивайло, са изплатени 33 222 лв. Инвестицията е договорена по мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“. 
   ДФЗ изплати 293 452 лв. на община Бяла по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на авансово плащане за оборудване на лодкостоянка в акваторията на пристанище „Чайка“ в гр. Бяла. Тя включва понтонно съоръжение, което ще позволява домуване на 160 рибарски лодки. 
   На община Бургас са преведени 196 150 лв. по мярка 6.4 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“. Субсидията е насочена за подобряване на знанията по Програмата за мониторинг по Дескриптор 10. Системата проследява морската околна среда и количествата отпадъци в Бургаския залив.
   МИРГ Поморие получава финансиране в размер на 150 223 лв. по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за ВОМР на местната група. Авансовото плащане е за изграждане на плаващ музикален фонтан (тип „Водно шоу“) в Поморийския залив. 
   Финансова подкрепа в размер на 359 355 получава и частен бенефициер с договор по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. Безвъзмездната помощ се отпуска за модернизация на съществуваща производствена сграда и закупуване на ново оборудване.