Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ДФ "Земеделие"

ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Описание на правомащия, функции, отговорности и данни за ДФЗ.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ

Списък на издадените актове в изпълнение на прамомощията на ДФЗ.

АДМИНИСТРАТИВНИ РЕСУРСИ

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани в администрацията.

АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ

Наименование, адрес, адрес на електронна поща на звеното в ДФЗ, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Устройствен правилник и вътрешни правила свързани с представянето на административни услуги на гражданите.

СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ, ОТЧЕТНОСТ

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.

БЮДЖЕТ

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки.

ПРАВО НА ИНФОРМИРАН ДОСТЪП

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Обявления за конкурси за държавни служители.

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвравяване и установяване на конфликт на интереси.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

ПЛАЩАНИЯ СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА съгл. Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, издадена на основание чл. 157 от Закона за публичните финанси