Одитен комитет на ДФ "Земеделие"

 

Във връзка с изискванията на чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в ДФ „Земеделие“ е създаден Одитен комитет.

Процедурата по създаването му е съгласно изискванията на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

Одитният комитет се състои от трима членове – двама външни и един вътрешен, съгласно Протокол № 216 от 04.08.2023 г на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

Основните права и задължения на членовете на Комитета са:

  1. Да представят обективни становища с адекватни и ефективни препоръки на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“;
  2. Да уведомяват незабавно Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за всички установени от тях обстоятелства, които са от съществено значение за финансовото отчитане и вътрешния контрол, в т.ч. за системата за управление на риска и за дейността по вътрешен одит;
  3.  Да разглеждат и съгласуват в установените срокове представените от дирекция „Вътрешен одит“ статут, вътрешни правила, стратегически и годишни планове и техните актуализации, годишни доклади, както и нейната численост;
  4.  Да се запознаят и да съгласуват представения от директор дирекция „Вътрешен одит“ план за действие във връзка с приетите препоръки за подобряване на дейността по вътрешен одит, ако такива са дадени при извършена външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност;
  5.  Да наблюдават функционирането на системата за вътрешен контрол и управление на риска, както и системата за превенция и противодействие на измамите, по начин и периодичност определени в правилата за дейността на Одитния комитет;
  6. Да наблюдават процесите на финансово отчитане в ДФ „Земеделие“ по начин и периодичност определени в правилата за дейността на Одитния комитет;
  7. Да наблюдават ефективността на системите за вътрешен контрол в ДФ „Земеделие“, като дават становища, включително да разгледат и приемат с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол;
  8.  Да уведомяват министъра на финансите за неизпълнение на дадените на ръководството препоръки и несъгласуване на статута на дирекция „Вътрешен одит“ и на стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит.
Дейност на ОК за 2023

Дейност на ОК за 2023

Дейност на ОК за 2024

Дейност на ОК за 2024