КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ЗА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

 

Кой може да подаде сигнал?

 

Какъв е редът и начинът за подаване на сигнали?


Каква защита предвижда закона за сигнализиращите лица?


Отговорности на подаващия сигнал


Как да постъпя ако сигналът, който искам да подам, е извън приложното поле на закона?


Във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСЛОИН), обн. ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г., всяко физическо лице, в качеството му на:

 • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • доброволец или стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа;
 • работник или служител, когато информацията е получена 8 рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване, което при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения, или в друг работен контекст, установи нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, може да подаде сигнал чрез указаните по-долу начини.

Законът се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за: нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в определени области, включително, но не само, обществени поръчки, финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве, защита на потребителите, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурност на мрежите и информационните системи.

В обхвата на сигналите попадат също: нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане; извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения; нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Кой може да подаде сигнал?

Сигнализиращото лице по смисъла на ЗЗЛПСПОИН следва да бъде физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, което спада към категорията на по-горе изброените.

Какъв е редът и начинът за подаване на сигнали?

 • по електронен път - чрез изпращане на предварително попълнен формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на следния електронен адрес: signal_zzl@dfz.bg  .Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на КЗЛД. В попълнения формуляр се поставя подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя на сигнала.
 • по пощата - писмен сигнал чрез куриерска пратка, доставена от лицензиран пощенски оператор на адреса на Държавен фонд „Земеделие“: гр. София, бул. „Цар Борис - III“ № 136, пощенски код 1618. На пратката, под адреса на получателя се изписва текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.
 • устно подаване на сигнал на телефони: 02/8187-244 и 02/8187-692 (телефонните разговори не се записват) или чрез лична среща по искане на сигнализиращото лице на място в сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие“ с адрес гр. София, бул. Цар Борис III" № 136, в рамките на установеното работно време на ДФЗ и в уговорен между страните подходящ час при среща.

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране - да подадат сигнал чрез посочения по-горе вътрешен канал за подаване на сигнали, чрез публично оповестяване на информацията за нарушенията и/или като подадат сигнала.

Каква защита предвижда закона за сигнализиращите лица?

Законът забранява всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, формите на ответни действия включват, но не се ограничават до уволнение, понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност, изменение на мястото или характера на работата, намаляване на възнаграждението, отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа, налагане на дисциплинарно наказание, дискриминация, предсрочно прекратяване на договор, вреди, включително за репутацията на лицето, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход, прекратяване на лиценз или разрешение. В случай на нарушение на тази забрана сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

Важно!

Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното в оригинал.

По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговия УИН u дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага съм този УИН.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването й се посочва получения за сигнала УИН. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 лв. до 7000 лв. за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация!

За повече информация относно правата и задълженията на задължените субекти по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН и тези на сигнализиращите лица, моля вижте Закон за зашита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Как да постъпя ако сигналът, който искам да подам е извън приложното поле на закона?

Пълна информация за това къде и как можете да подадете сигнали за нередности, жалби за действие или бездействие на служители в ДФ „Земеделие“ и сигнали за корупция в ДФ „Земеделие“, може да получите на страницата на Фонда на електронен адрес: dfz.bg

За сигнали, които са извън приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, се прилага общият ред за подаване на сигнали, а именно:

 • на телефони: 0700-106-16 на ДФ „Земеделие“ (телефонните разговори се записват);
 • по електронен път на имейл адрес: signali@dfz.bg;
 • в деловодствата на структурите на ДФ „Земеделие“ на хартиен носител;
 • по пощата на адрес гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III" № 136.