175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 12.04.2022