Наредба № 10 от 27 юни 2023г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните