Наредба № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите "Биологично растениевъдство" и "Биологично пчеларство", включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.