Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4