Наредба № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6