Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3