Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2