Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1